ไม่ทราบ อื่นๆ

ข้าวหน้าเนื้อ

Ippudo Thailand

เตี๋ยวแหกโค้ง

เตี๋ยวทางโค้ง

ข้าวผัดทัคคัลบี

Dak Galbi (ทักคาลบี้)