ไม่ทราบ อื่นๆ

ผัดโป๊ยเซียนรวมมิตรทะเล

วังมุข (Wang Muk)

ป้อมข้าวพันผัก

ป้อม ข้าวพันผัก